Plannen

Singelplan voor Spoorsingel en Provenierssingel

Het Singelplan is een plan van de gemeente Rotterdam om alle singels en vlieten in de oudere wijken te vernieuwen. Ook in Noord. Het Singelplan gaat over zestien singels en vlieten, met een totale lengte van twaalf kilometer. Al deze singels en vlieten zijn tussen 1860 en 1920 aangelegd. De singels zijn niet alleen historisch gezien van belang, ze zijn tevens van groot nut voor de waterhuishouding, de verversing en de doorstroming van water.

In maart 2012 is de herinrichting van de Spoor- en Provenierssingel, na de nodige discussies, miscommunicatie en een hernieuwd overleg, van start gegaan. Tijdens een laatste participatieavond kwam er nog een aantal aandachtspunten en aanpassingen aan de orde. De zitplekken aan beide singels hebben hun definitieve vorm gekregen, evenals de locatie en grootte van de vakken voor de waterzuiverende planten. Er zijn een werkgroep Groen, een werkgroep Kunst en een procesgroep Singels opgezet.

Spoorsingel

Als eerste zijn beide singels uitgebaggerd en dat heeft 983 kubieke meter bagger en een fiets opgeleverd. De oude Hoevebrug over de Spoorsingel is vervangen door een nieuwe brug die op maat is gemaakt. De beschoeiingwerkzaamheden aan de Spoorsingel hebben een tijd stilgelegen nadat een aantal alerte wijkbewoners ontdekte dat de beschoeiing op een verkeerde plek was aangebracht en dat daardoor de Spoorsingel smaller was geworden. Aan de westkant moest de aangebrachte oever worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.

Behalve de singels zelf worden ook de bestrating en de riolering vernieuwd. Vooral de aanleg en verhoging van het hoofdriool en aansluiting ervan op de woningen heeft de nodige voeten in de aarde gehad. Ook heeft de verhoging van het hoofdriool mogelijk consequenties voor de afwatering van de riolen van een aantal zijstraten.

Eind mei 2013 is de Spoorsingel op de kunstwerken en de kop van de Spoorsingel na gereed. De kop van zowel de Spoor- als de Provenierssingel bij het Proveniersplein wordt niet aangepakt, vanwege het mogelijk met elkaar verbinden van de twee singels. Dit aspect komt aan de orde bij de herinrichting van het Proveniersplein.

In november 2013 hebben bewoners vragen gesteld over de natuurvriendelijke oevers. De beplanting is deels niet aangeslagen en deels opgegeten door de watervogels. In het voorjaar van 2014 zal de beplanting opnieuw worden aangebracht met een kleine wijziging in soorten. Daarnaast zal een tijdelijke bescherming tegen de vraatzucht van het ‘waterwild’ worden aangebracht tot de planten voldoende sterk zijn.

Kunst

kunst-singels

Als onderdeel van het Singelplan zijn aan en in de Spoor- en Provenierssingel nieuwe kunstwerken verschenen. In 2011 deed Klaas Gubbels bij de Provenierssingel de aftrap met het beeld ‘In de verte een zwaan’, waarna ontwerper Guido Marsille en beeldend kunstenaar Onno Poiesz voor de Spoorsingel de in november voltooide zitplek ‘Kryptonian Ice Lake’ ontwierpen. Op 6 december 2013 is een werk van beeldend kunstenaar Henk Visch opgeleverd. Hij werd gevraagd zijn werk in competitieverband te presenteren aan bewoners. Met zijn indrukwekkende oeuvre, zijn inlevingsvermogen en humor overtuigde hij hen. Het resultaat is een donker gepatineerde bronzen figuur, verankerd op een eiland in de Spoorsingel. ‘De jonge mens op het eiland’ verbeeldt een ongeremde uitbundigheid van een nog niet gevormde toekomst te midden van de georganiseerde stedelijke omgeving.

Provenierssingel

In juni 2013 starten de werkzaamheden aan de Provenierssingel. Eerst wordt de noordzijde onderhanden genomen. De verwachting is dat eind 2013 begin 2014 met de zuidzijde van de Proveniersingel kan worden gestart. De werkzaamheden aan de noordzijde (riool en storten beton) zijn met enkele weken vertraagd. Uit onderzoek is gebleken dat een stuk riool aan de kop van de Provenierssingel ter hoogte van de Schiekade van slechte kwaliteit is. In overleg met vertegenwoordigers uit de wijk is besloten het werk nu mee te nemen. Eind december 2013 zijn de werkzaamheden aan de noordzijde van de Provenierssingel, de riolering, trottoirs en rijweg gereed en kunnen er weer auto’s vanaf de Schiekade over de Proveniersingel naar het station rijden. Begin 2014 is begonnen met de werkzaamheden aan de zuidzijde van de Provenierssingel. Eind 2013 en begin 2014 zijn er bomen, waarvoor een kapvergunning was aangevraagd en afgegeven, gekapt aan zowel de hoord- als zuidzijde van de Provenierssingel.

Kerkbrug

brug-provenierssingel

Vorig jaar werd duidelijk dat de Kerkbrug over de Provenierssingel aan vernieuwing toe is, want de monumentale brug verkeert op dit moment in slechte staat. Er is op verschillende plaatsen houtrot aangetroffen. Na een enquête onder omwonenden heeft de deelgemeente Noord besloten een nieuwe brug te bouwen naar origineel model in eikenhout.

Informatie over de uitvoering van het singelplan Spoorsingel en Provenierssingel (en de fasering daarvan) is te vinden op www.singelplanrotterdam.nl, http://www.rotterdam.nl/spoorprovenier.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=120

De Provenier

Stand van zaken december 2016 De bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) heeft al op 8 juni 2016 (zie: PW16_0608NBP-bfrBWB) bezwaar gemaakt tegen het kappen van de bomen bij De Provenier en de hoogte van het gebouw. Beide punten zijn opgenomen in de vergunningaanvraag voor de sloop van het gebouw en het nieuwbouwproject De Provenier. De BVP deed met een …

OBS De Klimop

Bijdrage Kaisa Baldé in de vergadering van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op 25 november 2015. Dames en heren, Ik ben Kaisa Baldé. Ik heb al vaker in uw commissie gesproken over de OBS De Klimop en namens de ouders van de leerlingen. De Klimop is gevestigd in de Klein-Coolstraat in de Provenierswijk. …