↑ Terug naar Plannen

Pagina afdrukken

OBS De Klimop

Bijdrage Kaisa Baldé in de vergadering van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op 25 november 2015.

Dames en heren,

Ik ben Kaisa Baldé. Ik heb al vaker in uw commissie gesproken over de OBS De Klimop en namens de ouders van de leerlingen. De Klimop is gevestigd in de Klein-Coolstraat in de Provenierswijk. Mijn kinderen zijn leerlingen op de OBS De Klimop.
Wij stellen het op prijs dat wij in uw vergadering mogen inspreken.

Jammer genoeg is het inspreken nu een probleem in verband met de planning van uw vergadering.
Uw vergadering van 18 november is uitgesteld, toen hebben wij spreektijd aangevraagd voor de vergadering van 25 november. Het onderwerp Onderwijs komt op 9 december aan de orde, maar volgens onze gegevens wordt er op 30 november 2015 door het BOOR al een voorgenomen besluit genomen over De Klimop Klein-Coolstraat.

Vandaag zullen wij ons daarom beperken tot onze belangrijkste zorg.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn wij met goede moed begonnen.
De ouders van de leerlingen hebben van het begin af aan meegewerkt aan alle onderzoeken en analyses, die het BOOR van de school heeft gevraagd.
Op 8 oktober 2015 hebben de ouders zelfs een brief geschreven aan de heer Van Blijswijk van BOOR. In deze brief met bijlage hebben de ouders de heer Van Blijswijk uitgenodigd voor een constructief gesprek. De brief is ook aan de leden van de commissie ZOCS gezonden.

Op de brief en email is door het BOOR niet gereageerd. Pas toen we zelf telefonisch contact hebben opgenomen, kwam er de mededeling dat wij nog even geduld moesten hebben. Eerst zou er gesproken worden met de directie van de school, de medezeggenschapsraad en daarna wellicht met de ouders en de bewonersvereniging Provenierswijk. Volgens het BOOR moet de procedure zo goed mogelijk worden gevolgd. Dat betekent dat de ouders door BOOR aan het lijntje worden gehouden. Het blijkt aldus dezelfde procedure te zijn als vorig schooljaar. De uitkomst is nu nog niet bekend, maar de gevolgde procedure belooft weinig goeds voor kinderen en ouders.

Er is geen enkele dialoog met ons geweest. We maken ons ernstige zorgen over de toekomst van onze kinderen. De voorgenomen besluit zal ongetwijfeld ergens in december 2015 aan de ouders worden gepresenteerd. Net als vorig jaar in de maand van Sinterklaas en Kerst.
Een school als De Klimop Klein-Coolstraat is zeer belangrijk in een wijk zoals de Provenierswijk.
Een rustige school zorgt voor een veilige plaats voor kinderen die in deze wijk met voortdurend lawaai en veel prikkels om moeten gaan. Het onderwijsconcept van De Klimop biedt ook gelijke kansen aan alle kinderen. Dat is niet op elke school vanzelfsprekend, daar hebben de ouders veel ervaring mee.

Omdat wij nergens anders terecht kunnen, doen wij een beroep op de gemeenteraadsleden in de commissie ZOCS om voor onze belangen op te komen. Ons belang is dat De Klimop Klein-Coolstraat open kan blijven, financieel gezond blijft, het aantal leerlingen kan vergroten en de kwaliteit van het onderwijs gehandhaafd blijft.

Kaisa Baldé
Namens kinderen en ouders van OBS De Klimop
Rotterdam, november 2015.

In het Algemeen Dagblad van 19 oktober 2015

Schermafbeelding 2015-10-23 om 13.37.25Vroeger ging alles in het onderwijs klassikaal, de laatste jaren is leren in groepjes juist de trend. Dat is nog moeilijker dan het lijkt. ‘Want voor je het weet, neemt de sterkste leerling het voortouw en gaan de zwakkeren achterover hangen.’

Achterin de klas zitten Ruweyda (11), Aslinur (11), Firdevs (10) en Mohamed (11) zwijgend rond een lessenaar met een groot wit vel, de hoofden dicht bij elkaar. In het midden van het papier de opdracht van vanmiddag: ‘Tropische woorden’.En, nee, dan bedoelt lerares Semra Sevim (40) geen cocktails, palmbomen of clownvissen. ,,Het zijn,” legt Aslinur geduldig uit, ,,woorden waar je ‘ies’ in hoort maar die je met ‘isch’ schrijft.” Aslinur en haar drie klasgenoten moeten er eerst zelf een paar opschrijven en die na 3 minuten met de anderen vergelijken. Mohamed: ,,Ik weet eigenlijk alleen ‘statisch’.” Firdevs: ,,Wel mooi!” Aslinur: ,,Ik heb Ethiopisch, fantastisch, alfabetisch.”

Het groepje moet van alle bedachte woorden er drie kiezen en één leerling mag die dan bij het bord ‘presenteren’. Een hele eer, want alle vingers gaan direct de lucht in. Juf Semra beslist: van elke tafel mag alleen de leerling ‘met de grootste handen’ naar voren komen. Aslinur, met rode wangen: ,,Ik! Ik!”

‘Coöperatief leren’
Het ziet er op de bovenste etage van openbare basisschool De Klimop achter station Rotterdam Centraal knus uit. Ontspannen. Alsof het vanzelf gaat. Maar dat wil Anita Boons (54), de lerares en kwaliteitsmedewerker die de introductie van het ‘coöperatief leren’ zo’n 15 jaar geleden zelf meemaakte, graag even tegenspreken. Want dit soort lessen zijn verre van simpel. ,,Als je het goed wilt doen, moet je het heel doordacht aanpakken.”

Boons: ,,Als je het op z’n beloop laat, nemen de sterkste leerlingen het voortouw en gaan de zwakkeren achterover hangen. Zo van: anderen knappen het wel op. In het slechtste geval worden alleen de sterkste leerlingen er beter van en steken de zwakkeren niks op.”

Verantwoordelijkheidsgevoel
Of het voor iedereen werkt, hangt er volgens haar helemaal van af of alle leerlingen worden aangemoedigd in actie te komen. Met een duur begrip heet dat: ‘positieve wederzijdse afhankelijkheid’. Boons: ,,Kort gezegd gaat het erom dat alle leerlingen zich op een prettige manier verantwoordelijk voelen. Niet alleen die ene leerling die het direct begrijpt.”

Willekeurig
Leraren op De Klimop betrekken alle kids er bijvoorbeeld bij door nooit van tevoren te zeggen wie van hen overhoord wordt. ,,Het gaat expres volstrekt willekeurig. We vinden het zelfs leuk daar een spelletje van te maken. Zo geeft juf Semra vanmiddag de beurt aan de leerling ‘met de grootste handen’, maar morgen kan ze weer kiezen voor de kinderen met ‘de sokken met de meeste kleuren’.”

Nieuwe kinderen op school moeten soms wel wat wennen aan deze methodes. ,,Die worden af en toe bozig of ongeduldig. Maar het is ongelooflijk hoe snel ze doorhebben dat het allemaal beter gaat als ze samenwerken en er met z’n allen voor zorgen dat iedereen het snapt. Want dat is de crux. Dat ze weten dat hun groepje zo sterk is als de zwakste schakel.”

Uitleg
Het is niet zo dat het ‘klassikale’ helemaal verdwijnt. ,,Het is juist heel belangrijk dat leraren aan het begin van zo’n les de stof heel duidelijk en secuur uitleggen. Gebeurt dat niet, dan blijven leerlingen in dezelfde fouten steken.”

De voordelen van ‘coöperatief leren’ laten zich volgens Boons makkelijk opsommen. ,,Kinderen leren samenwerken. Hartstikke belangrijk voor later, als ze in een team met collega’s dingen voor elkaar moeten krijgen. En ze nemen door de interactie de stof beter op. Daarbij: sterke leerlingen trekken zwakkere leerlingen naar een hoger plan.”

Zorgleerlingen
Wat Boons ook belangrijk vindt: kinderen leren dat iedereen er bij hoort. ,,We hebben op onze school relatief veel zorgleerlingen. Kinderen met gedrag- of concentratiestoornissen. Of met extreme faalangst. En we willen natuurlijk dat al die leerlingen goed mee kunnen komen.” Ze is er ook trots op dat op De Klimop ‘niet of nauwelijks’ gepest wordt.

,,Vinden jullie deze lessen leuk?” Juf Semra vraagt het de klas maar eens, omdat er nu een journalist en fotograaf bij zijn. ,,Heel erg,” zegt Zehra (11). Firdevs knikt. ,,Want je doet het met z’n allen.” Mohamed: ,,Soms weet ik het niet, maar dan weet iemand anders het wel.”

 

 

Dank

Via dit filmpje willen wij, de ouders, leerkrachten en vooral de kinderen van OBS De Klimop Klein Coolstraat, u hartelijk bedanken voor uw hulp, advies en inzet om onze school open te houden.

We zijn heel blij dat het voorgenomen besluit teruggetrokken is en dat de zorg voor de kinderen voorop staat!

We hopen dat we verder samen kunnen werken om een duurzame oplossing voor onze school te vinden en vooral om een fijne toekomst-perspectief voor onze kinderen te garanderen!

Dank u wel!

Met vriendelijke groet,

De ouders en kinderen van OBS De Klimop

locatie Klein Coolstraat

Goed bericht voor De Klimop

De sluiting van de OBS De Klimop in de Klein-Coolstraat per 1 augustus 2015 is uitgesteld.

De reden is dat het BOOR het proces voor de sluiting goed wil doorlopen. Het BOOR zal de behoefte van de kinderen en hun ouders aan goed onderwijs en goede zorg in het oog houden en goed naar hen luisteren. Er is meer tijd nodig en daarom is er dit uitstel.

Het is een goed bericht.

De ouders en de kinderen die zich hiervoor hebben ingezet, kunnen trots zijn. Gisteren, 17 april 2015, hebben zij deze mededeling ontvangen en dat heeft veel opluchting gebracht. Het is de eerste stap en nu verder met de volgende stappen.

De OBS De Klimop is voor de Provenierswijk van groot belang. Het is de enige openbare school in de wijk en het is een school met goed onderwijs en zorg voor de kinderen.

De Bewonersvereniging Provenierswijk feliciteert de ouders, kinderen en leerkrachten van harte met dit eerste positieve resultaat.

Met samenwerken en doorzetten kan veel worden bereikt.
Bewonersvereniging Provenierswijk, april 2015

Verslag van de ouderavond op maandag 13 april op
De Klimop

Maandagavond 13 april was er de ouderavond op de nevenvestiging van de Openbare Basis School De Klimop. Deze was uitgeschreven om de ouders een toelichting te geven op de aanstaande sluiting van de vestiging. Er was de mogelijkheid om vragen te stellen.
De ouders hebben bezwaar gemaakt tegen de sluiting en stellen voor dat de vertegenwoordigers van het BOOR de vragen daaruit zal beantwoorden.

Aanwezig waren
Huub van Blijswijk, voorzitter college van bestuur BOOR
Frans van der Kerkhof, interim bovenschools directeur (voor het gebied waarin De Klimop gevestigd is)
Harm Weggemans, huisvesting en bovenschools directeur Feijenoord
Walter Rooijakkers, schooldirecteur (De Klimop Rembrandtstraat)
Hennie Horeweg, schooldirecteur (De Klimop Klein-Coolstraat)
Mevrouw Hennie Horeweg en de heer Rooijakkers zijn samen schooldirectie OBS De Klimop.

Maandag 20 april zal een definitief besluit worden genomen of de nevenvestiging van de OBS De Klimop moet sluiten of niet.

Pim van Bleiswijk begon uit te leggen wat de belangrijkste reden is dat de Klimop moet sluiten. De hoofdreden is dat deze nevenvestiging financieel niet rendabel is. Er zitten te weinig kinderen op de school, de klassen zijn te klein en het gebouw wordt niet optimaal gebruikt (leegstand). Indien de school wordt voortgezet is er een structureel tekort van 80 à 98.000 euro per jaar.

Sinds november 2014 worden op De Klimop Klein-Coolstraat geen leerlingen aangenomen. De mogelijkheid om te groeien is er niet meer. Er zijn inmiddels meer dan 20 aanmeldingen binnen en de namen van deze ouders staan op een lijst in het bezwaarschrift.

Het beleid van het BOOR is erop gericht dat scholen gemiddeld 30 kinderen per klas hebben. Daarnaast moeten het speciaal en het passend onderwijs worden samengevoegd, en worden opgenomen in het ‘gewone’ basisonderwijs. Hiervoor hebben scholen vier jaar de tijd gekregen.

Stichting Boor denkt een goed alternatief aan te kunnen reiken, want zij vindt ook dat het niet te verkopen is dat zij geen goede oplossing per kind kan bieden.
Als de nevenvesting van de Klimop in haar geheel, dus met alle kinderen die er nu opzitten, naar de hoofdvestiging in de Rembrandstraat gaat, wordt geprobeerd om alle leerkrachten mee te nemen, zodat er zo min mogelijk verandert voor de kinderen.

Alle tegenargumenten van de ouders werden wel gehoord, maar daar kon niets mee worden gedaan. Dat diverse kinderen juist van andere scholen komen, dat voor sommigen dit al de derde school is en dat ze nu eindelijk op hun plek zitten, zich veilig voelen, vrienden maken en dat de opgelopen achterstand door hen snel wordt ingehaald doordat er veel persoonlijke aandacht is dankzij de kleine klassen en de expertise van de leerkrachten. Dat dit de enige tussenschool in de buurt is, zodat de meeste kinderen lopend naar school kunnen.

Een andere optie om met z’n allen, dus de ouders samen met het bestuur van Boor, naar de gemeente te gaan en zo te proberen extra geld en steun binnen te halen, vindt het bestuur geen optie.

Omdat de Klimop in de Provenierswijk ligt, die toch een wijk is met diverse sociale problemen, en de Klimop juist een goede basis voor de toekomst van de kinderen legt, denken bewoners van de Provenierswijk dat het een verslechtering van de wijk zal opleveren als de Klimop verdwijnt.

Voor de ouders gaat Boor geheel voorbij aan het kind en is de beslissing al genomen. Als dat zo is dan stellen de ouders dat zij al veel eerder stappen hadden kunnen zetten. Volgens veel ouders is er geen goed alternatief voor hun kinderen. En sommige ouders voelen zich behoorlijk verraden.

Brief verstuurd aan de Burgemeester

Geachte Burgemeester,

Uw voorwoord in Gers! van eind december/begin januari  raakte ons: het jongetje Adunbi “geboren om blij te zijn” dat dankzij een tuintje op school weer blij kon zijn en zich daardoor open kon stellen om te leren.
Hij doet ons denken aan onze pleegdochter Felicia “zij die geluk brengt” en veel andere kinderen op haar basisschool De Klimop in de Klein Coolstraat, in de Provenierswijk. 

Enerzijds vanwege de mooie binnentuin op school, aangelegd door een vrijwilliger uit de buurt en grotendeels onderhouden door leerlingen en leerkrachten. 
Maar vooral vanwege de enorme rijkdom aan ervaring met passend onderwijs en de liefde voor de leerlingen van zowel de leerkrachten als de andere medewerkers van de Klimop Klein Coolstraat. In de gang hangt een spreuk met de woorden “Liefde en grenzen maken van kinderen mooie mensen”. 

De Klimop is een kleine school met rond de 60 leerlingen. Er is een convenant met andere basisscholen om “moeilijke” kinderen, dat wil zeggen kinderen waar de oorspronkelijke basisschool niets meer voor te bieden heeft, te verwijzen naar de Klimop. Kinderen met een achterstand van één of twee jaar halen dat soms al in een half jaar in. Er is inmiddels een flinke lijst met aanmeldingen voor het komende schooljaar. 

Wij willen u graag uitnodigen om een bezoek te brengen aan onze school en met eigen ogen te zien en van de kinderen te horen hoe bijzonder het is wat daar gebeurt. 

BOOR heeft het besluit genomen om De Klimop Klein Coolstraat uiterlijk 1 augustus 2015 te sluiten. De ouders zijn het hier vanzelfsprekend niet mee eens. We begrijpen dat u in deze geen politiek standpunt kunt innemen, daar is de gemeenteraad voor en die is er ook druk mee bezig. De heren Buijt en Roskam van Leefbaar Rotterdam en de heer Engberts van de PvdA zijn onlangs langs geweest op school en alle partijen in de raadscommissie hebben zich uitgesproken voor behoud van het passend onderwijsconcept van de Klimop Klein Coolstraat.

Toch vragen wij ook nog uw aandacht voor onze kinderen. Wij zien dat een deel van de ouders het gevoel heeft dat zij geen enkele invloed heeft, dat BOOR over hen heen dendert en dat er geen aandacht is voor hun kinderen. U zou hen ook een hart onder de riem kunnen steken door uw belangstelling voor ons probleem te tonen. Het unieke passend onderwijsconcept op onze school is in de afgelopen jaren ontwikkeld. Van een buurtschool met voornamelijk Turkse en Marokkaanse leerlingen is het in de afgelopen tijd een school met een diverse populatie geworden waar vanuit de wijde omgeving kinderen terecht kunnen die extra aandacht nodig hebben omdat ze leer- of gedragsproblemen hebben, langzamer leren of juist zeer begaafd zijn. Met een normaal tot hoog intelligentieniveau zijn ze niet geschikt voor het speciaal onderwijs. Veel kinderen hebben net als Felicia voordat ze op De Klimop kwamen op een andere basisschool gezeten waar ze erg ongelukkig waren. Na een paar maanden op De Klimop lopen ze weer rechtop.

De heer Huub van Blijswijk, voorzitter van de raad van Bestuur van BOOR heeft in de commissievergadering van de gemeenteraad op 4 maart jl erkent dat er een gat zit van 4 jaar tussen nu en het moment dat de leerkrachten van de Rotterdamse basisscholen in staat zullen zijn om passend onderwijs te bieden. Sluiting van de Klimop Klein Coolstraat betekent dat er heel veel kinderen zoals Adunbi en Felicia tussen de wal en het schip zullen raken. Weliswaar heeft BOOR de school opdracht gegeven om voor ieder kind met een passend alternatief te komen, maar waar kunnen ze terecht? Naar de vestiging van De Klimop in de  Rembrandtstraat, met grote klassen, geen passend onderwijs en een totaal andere sfeer dan op “onze” Klimop? Naar de school waar ze al eerder op zaten en waar ze ongelukkig werden? Of naar het speciaal onderwijs dat (terecht) niet op onze kinderen zit te wachten? 

Allemaal met het risico dat ze ongelukkig en ontevreden worden en thuisblijvers zonder schoolopleiding en diploma. En wat er dan met hen gebeurt als ze in de puberteit komen? 
Wij zijn daar niet gerust op.

Daarom nogmaals: komt u een keer langs om te kijken hoe het gaat met onze Adunbi’s. 
U bent van harte welkom. 

Met vriendelijke groet en hoogachtend,

Koosje Elhorst en Herman Soppe, pleegouders van Felicia van 8 jaar.

Bijlagen:

  • Een quote van de dansdocent: “Ik ben dit jaar bij de Klimop begonnen en in de 9 jaar waarin ik les geef in Rotterdam is de Klimop de eerste school waar de groepsleerkrachten, vanaf dag één uit belangstelling naar hun leerlingen zijn komen kijken.  Zij hebben mij vanaf het eerste moment het gevoel gegeven dat ze écht betrokken waren met de gang van zaken in de dansles.
    De Klimop docenten zijn ook de eerste docenten die mij ( zonder dat ik daar op hoefde aan te dringen)  zelf op de hoogte hebben gebracht van de ( thuis)situaties van kinderen. Op andere scholen is dit niet altijd zo en ik ben in het verleden soms onnodig streng voor kinderen geweest, die het op dat moment het moeilijk (thuis) hadden zonder dat ik het wist. Als ik daarvan op de hoogte was gesteld dan had ik daar rekening mee kunnen houden.
    Na 9 jaar structureel in het basisonderwijs dansante vorming te hebben gegeven, is lesgeven op de Klimop een verademing. Dit is de eerste school waarbij ik het gevoel heb dat alle leerkrachten vanuit liefde voor hun vak en voor hun leerlingen voor de klas staan.
    Jenny van Weezendonk”.

Er staat een stukje in Jong 010

http://issuu.com/jong010/docs/jong010-feb2015-noordSchermafbeelding 2015-02-12 om 16.26.49Brieven van ouders

Bezorgde moeder over de sluiting van De Klimop

Danny is naar De Klimop gekomen omdat hij bij zijn vorige school niet meer mee kon. Ze hebben Danny vanaf groep 1 tot groep 4 geprobeerd zo goed als kon te begeleiden.

Danny heeft PDD-NOS waardoor hij moeilijk kan leren en hij heeft moeite om zich te uiten, daardoor ging de communicatie tussen leraren en kinderen vaak fout en toonde Danny ook steeds meer agressiviteit. Omdat er geen middelen waren qua tijd en begeleiding bij de vorige school hebben zij De Klimop als optie gegeven. Zij hadden met nog een aantal andere scholen toen een convenant afgesloten met De Klimop

De Klimop is een school met kleine klassen en heeft leraren die de expertise hebben om met zorgkinderen te werken. Sinds Danny op deze school zit heeft hij het eerste half jaar zijn achterstand van een jaar ingehaald. Doordat hij goede begeleiding krijgt voelt Danny zich steeds beter en is zijn agressieve gedrag verdwenen. Hij kan er nu beter mee om gaan.

Naar mijn idee zouden er meer van dit soort scholen moeten zijn.
Danny voelt zich goed, mamma voelt zich goed.
Mijn zorg was over, maar…… door deze omstandigheden begin ik mij weer zorgen te maken.

De klimop MOET OPEN blijven

Met vriendelijk groet,
Bezorgde moeder Hellen

Moeder van Deniz (groep 6) en Mehmetay (groep 2)

Ik wil niet dat De klimop gaat sluiten omdat ik heel tevreden ben over hun manier van werken.
Deze school geeft niet alleen onderwijs aan de kinderen maar ook aan de ouders van de kinderen. Deze school is voor mij erg belangrijk.
Als De Klimop sluit betekent dit voor mijn kinderen dat zij helemaal opnieuw moeten beginnen. Nieuwe juffen en/of meesters, nieuwe school, andere vrienden… en een ander systeem. Mijn kinderen zullen het erg moeilijk hebben en ook zullen zij zich moeilijk kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie.  

De docenten op De klimop zijn niet alleen maar docenten voor mijn kinderen.
Ook voor mij zijn ze soms een vriend, soms een buur, soms een dokter. Zij zijn erg behulpzaam voor de ouders die het moeilijk hebben.

Deze school mag niet dicht
Bezorgde moeder Turkan Codel

De regionale zender TV Rijnmond heeft aandacht besteed aan het protest

Protest tegen sluiting openbaar schooltje Rotterdam – VOS/ABB

http://www.vosabb.nl/ouders-willen-openbaar-schooltje-rotterdam-openhouden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ouders-willen-openbaar-schooltje-rotterdam-openhouden

Het AD van 15-01-2015

IMG-20150115-WA0000

Petitie

(hier te downloaden)

Ouders en kinderen van basisschool de Klimop hebben woensdagmiddag (14-01-2015) een petitie aangeboden aan de commissie onderwijs in de Rotterdamse raad. De Klimopschool in Rotterdam Noord is een typisch voorbeeld van een school uit de ideale wereld van onderwijswethouder De Jonge. Kinderen die tussen speciaal en normaal onderwijs vallen en dus nergens terecht komen voor basisonderwijs kunnen prima terecht op de Klimop.

Vanwege een te klein aantal leerlingen en verouderde accommodatie moet de school sluiten. Vanwege de aanwezige expertise, de succesvolle plaatsing van leerlingen die nergens anders terecht kunnen en positieve inspectierapporten vindt de SP dat het belachelijk zou zijn om de school te sluiten. Josine Strörmann, raadslid: “Deze school is een schoolvoorbeeld van passend onderwijs, het zou belachelijk zijn als de school dicht zou moeten.” De Klimop past prima in de ideale wereld die wethouder de Jonge wilt creeëren voor het Rotterdamse onderwijs. Sluiting van de school is in de ogen van de SP bizar, onlogisch en schadelijk.

Kinderpetitie

Namens alle kinderen van De Klimop,
Wij zijn het er niet mee eens dat de OBS De Klimop moet sluiten omdat we kleine groepen hebben. Op deze manier kunnen we extra aandacht rijgen. Sommige kinderen hebben de aandacht nodig omdat ze beperkingen, dyslexie of een leerachterstand hebben. Deze kinderen doen het nu goed op school. En de hoogbegaafde kinderen vervelen zich niet. Vervolgens besteden we op school ook aandacht aan talentontwikkeling. Want wij vinden het belangrijk dat we onze talenten kunnen ontwikkelen.
We hebben ook extra lessen zoals: dans, drama, muziek, kunst en Engels.Wij zijn een Lekker Fit school. We gymmen drie keer per week. Na school is het ook mogelijk om extra activiteiten te volgen bijv. naschoolse gym. In een klas zitten 2 groepen. Zo kunnen we va elkaar leren. En dan kunnen we ook gelijk leren wat we volgend jaar krijgen. Sommige kinderen waren niet zo goed in rekenen maar door deze school hebben kinderen de achterstanden ingehaald. Nu zijn ze de beste rekenaars.
Wij zijn het er dus niet mee eens dat de school gaat sluiten. Want wij willen hier blijven!!!Wij zijn OBS De Klimop.Handtekeningen

Toespraak Kaisa Baldé

Mijn naam is Kaisa Baldé en vandaag wil ik namens de ouders en samen met de kinderen op de Klimop in de Provenierswijk, een petitie aan de commissie overhandigen.
Ik wil u bedanken voor de mogelijkheid om hier te komen spreken.
Wij willen u vragen om deze bijzondere school niet te sluiten.

Mijn dochter is geen doorsnee kind. Ze is wat vaak een “zorg-leerling” wordt genoemd. Op de vorige school ging het helemaal niet goed, en de leerkrachten wisten niet hoe ze haar moesten helpen. Ze wilden haar naar het speciaal onderwijs sturen, maar daarvoor is ze te intelligent.
Toen kregen we een tip over De Klimop in de Klein Coolstraat. Een kleine school met een warme sfeer en een excellent team, getraind om met bijzondere kinderen om te gaan. Voor ons was het een wonder. Ons meisje werd een leerling met enorm veel zin in school en met de beste leerhouding van haar klas. Ze kreeg haar eigenwaarde weer terug, en kon weer gewoon kind zijn.
Wij zijn niet het enige gezin die het wonder van De Klimop hebben meegemaakt. Deze fijne school heeft veel kinderen geholpen, die op andere scholen het niet konden redden. De laatste jaren zijn vanuit 11 andere scholen zorgleerlingen naar de Klimop gekomen. Dat is 25% van de leerlingen. Kentallen Klimop Klein Coolstraat2
Scholen waar geen ervaring, of geen mogelijkheid voor passend onderwijs is, verwijzen leerlingen door naar onze school. Met 4 grote basisscholen is hiervoor een Convenant Uniek Passend onderwijs gesloten.

Deze zij-instroomkinderen hebben vaak een achterstand van 1-2 jaar en zijn vaak beschadigd door hun ervaringen. Op de Klimop halen ze de achterstand meestal in een half jaar in! De Klimop biedt dus al jaren passend onderwijs. Het schoolteam heeft ruime ervaring met meer- en hoogbegaafde kinderen, kinderen met dyslexie, PDD NOS, autisme, en ADHD. De school bezit ook een rijk netwerk aan hoogopgeleide vrijwilligers.

Een week voor kerstvakantie hebben wij te horen gekregen dat stichting BOOR onze school wil sluiten. De reden voor sluiting volgens BOOR: een deal met de gemeente, om schoolruimte in te leveren in ruil voor geld. Volgens BOOR is het te duur om kleine scholen open te houden. Ook beweerde BOOR dat de resultaten van onze school niet goed genoeg zijn.

Voor de kwetsbare kinderen met leer-of gedragsproblemen is een kleine school met rust en structuur onmisbaar. 60% van alle leerlingen op de Klimop heeft specifieke leerbehoeften! Een groot deel van de kinderen heeft ook een enorme achterstand ingehaald. De inspectie heeft hier alle begrip voor. In het laatste inspectierapport scoorde De Klimop op alle punten voldoende. De inspecteur complimenteerde de school zelfs voor het goede onderwijs.

Voor ons als ouders is het belangrijk dat onze kinderen goed in hun vel zitten, zelfvertrouwen en een goede werkhouding krijgen en daarmee gelijke kansen hebben in de maatschappij. Dankzij de Klimop is dit voor onze kinderen mogelijk.
Volgens stichting BOOR kunnen de kinderen naar de andere locatie van de Klimop in Oude Noorden verhuizen. Voor de kinderen die het daar niet kunnen redden, volgt speciaal onderwijs.
Wij hebben geen vertrouwen in dat het hiermee goed zal gaan met onze kinderen.

De andere scholen in Noord hebben geen ervaring met passend onderwijs, ook de locatie Rembrandtstraat niet. De locatie Rembrandtstraat is ver weg, achter een drukke snelweg, en er is daar ook geen ruimte beschikbaar voor al onze kinderen. Locatie Klein Coolstraat is ook de enige openbare basisschool in de Provenierswijk.
Voor speciaal onderwijs zijn deze kinderen te intelligent. Het landelijk beleid is toch dat passend onderwijs in een reguliere basisschool de eerste keuze moet zijn en dat er ‘tussenvoorzieningen’ zijn. De sluiting is daarvoor ook in tegenstrijd met landelijk beleid. Hierover zijn ook Kamervragen gesteld.

Wij vinden dat, met dit voorgenomen besluit, stichting BOOR voorbij gaat aan het belang van onze kinderen.

We worden volledig gesteund door de Bewonersvereniging van Provenierswijk en door de gebiedscommissie Rotterdam Noord, omdat deze school een heel belangrijke rol in de wijk vervuld. ln elke wijk hoort een openbare basisschool.

Wij, de ouders, vragen u, Gemeente Rotterdam, voor hulp om de sluiting van de Klimop in Provenierswijk te voorkomen.
We hopen dat in Rotterdam het kind ECHT voorop staat.

BOOR: Stand van zaken rondom voornemen voor sluiting locatie obs De Klimop

Eind vorig jaar is obs De Klimop geïnformeerd over het voornemen van het college van bestuur van BOOR om de locatie van De Klimop aan de Klein-Coolstraat te sluiten. De overwegingen zijn de kwaliteit van de huisvesting, de schaalgrootte (kleinte) en het hebben van een alternatief. Over dit voornemen zijn gesprekken gevoerd met de directie, de medezeggenschapsraad, het team en de ouders.De medezeggenschapsraad en ouders hebben aangegeven voor een voldongen besluit te zijn gesteld over een al genomen besluit van het college van bestuur. Dat was voor ouders aanleiding om het college van bestuur, de gemeenteraad en de media te laten weten dat zij het niet eens zijn met het voornemen de locatie te laten opgaan in de hoofdvestiging. Het voornemen tot sluiting waar men hier op doelt, gaat om het besluit van stichting BOOR om mee te werken aan de door de gemeente Rotterdam gewenste reductie van het teveel aan vierkante meters in de huisvesting van basisscholen.De voornaamste reden van het bezwaar van ouders is dat er op deze locatie van De Klimop leerlingen met een extra zorgbehoefte passend onderwijs krijgen. Ze maken zich zorgen over of hun kinderen op de andere locatie net zo goed (passend) onderwijs zullen krijgen.BOOR kent de situatie van deze locatie en ook zeker de (zorg)behoefte van de leerlingen en hun ouders. BOOR zal het advies op het voorgenomen besluit van de medezeggenschapsraad, de directe, het team en ouders meenemen in het definitieve besluit.  Er wordt in de uiteindelijke besluitvorming zorgvuldig afgewogen wat de belangen zijn van alle betrokkenen. Voorop staat dat BOOR gaat voor kwalitatief goed en passend onderwijs voor al haar leerlingen.

Stop sluiting De Klimop!

Obs De Klimop bestaat uit twee basisscholen en drie peuterspeelzalen in Rotterdam Noord en in de Provenierswijk.

Openbare basisschool De Klimop in de Provenierswijk wordt met sluiting bedreigt. Deze school biedt al jaren passend onderwijs voor zorg-leerlingen, die het in een grote school niet redden, maar die te intelligent zijn voor speciaal onderwijs. Helemaal volgens de nieuwe wet voor passend onderwijs. In onze regio zijn andere scholen niet voorbereid voor het geven van passend onderwijs en er komen al kinderen vanuit 10 andere scholen naar De Klimop!

De ouders maakten een video over de kinderen in deze school.
DE KLIMOP heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van een leeromgeving voor kinderen met specifieke leerbehoeften en/of gedragsproblemen. Een aantal leerlingen is aan het woord om te vertellen waarom deze school open moet blijven.
Ouders en leerlingen willen dat De Klimop open blijft.

Een reactie op het nu genoemde voorgenomen besluit van stichting boor over de sluiting van de obs de klimop locatie Klein Coolstraat

Als ouders van twee kinderen die hier naar school gaan, kregen wij en andere ouders op 9-12-2014 te horen dat het besluit was genomen dat de locatie uiterlijk 1-08-2015 gesloten zou worden.
Wij hebben als ouders aan de brenger van het nieuws enkele vragen gesteld waar hij niet direct antwoord op kon geven.
Wij hebben hierna ook een gesprek gehad op het hoofdkantoor van boor maar ook daar konden er geen duidelijke antwoorden gegeven worden op de vragen die we stelden.
De vragen waren vrij simpel:
– Waarom wordt een school die voorziet in een bepaalde onderwijs behoefte gesloten terwijl er geen alternatief is?
– Wat gebeurt er met de leerlingen en leraren van de school?
– Welke onderbouwing is er gebruikt en met wie is er overleg geweest, buiten de leden van het college van bestuur en de raad over de sluiting ?

Wij wachten als ouders nu nog steeds op heldere antwoorden.

De redenen om de locatie niet te sluiten is dat er in de Provenierswijk maar één andere basisschool is en je de huidige leerlingen en toekomstige aanmeldingen het woonhuis nabije scholing en de keuze voor een openbare basisschool ontneemt.
En het zogenaamde alternatief geen alternatief is, omdat de kinderen niet allemaal geplaatst kunnen worden op de hoofdvestiging wegens ruimtegebrek en dat de kinderen samengevoegd moeten worden aan de klassen die daar al zijn, waardoor deze in grootte zullen toenemen en waardoor de kinderen weer in hun oude patroon zullen vallen van het niet mee kunnen komen in grote klassen.
Het is de vraag of het onderwijsprofiel van de locatie Rembrandtstraat (oude Noorden) is berekend op zo een grote groep zonder dat er tekort word gedaan aan de huidige en nieuwe leerlingen.
Het onderbrengen bij andere scholen zal ook niet gaan omdat de leerlingen via andere scholen zijn doorverwezen naar deze locatie omdat die scholen niet kunnen voorzien in het soort onderwijs wat deze kinderen nodig hebben.
Het juist voor deze leerlingen van belang is dat zij op deze kleinschalige manier les krijgen zodat ze zichzelf kunnen ontplooien. En de opgelopen achterstand kunnen inlopen om weer deel te nemen aan het leerproces.
En het zelfvertrouwen kunnen vergroten en versterken zodat ze voorbereid worden voor het vervolgtraject van de scholing die zij gaan volgen, wanneer ze uitstromen naar het voortgezet onderwijs.

We hebben een school met een beleid wat werkt en wat goed werkt ook.

Er wordt nu over passend onderwijs gesproken door de kamer, terwijl er hier op deze locatie al jaren op deze manier wordt gewerkt “onderwijs voor elke kind “.

De leraren zien de kinderen hier voor vol aan en signaleren problemen niet altijd tijdig maar handelen er wel adequaat naar. Ze geven de leerlingen van welk niveau dan ook de eerlijke kans om eruit te halen, wat erin zit, en stimuleren ze ook om net dat extra wat er in zit, eruit te halen.
De klimop aan de Klein-Coolstraat is niet zomaar een school, het is een begrip wat voor een tweede kans staat, voor het beste uit jezelf halen, trots zijn op wie je bent, wat je kan en een heel betrokken lerarengroep en ouderorganisatie.
We zijn als ouders van onze kinderen zeer bezorgd en wij kunnen ook wel voor de andere ouders spreken die kinderen hier op school hebben dat wij er niet op gerust zijn dat onze kinderen volgens de slogan “het kind voorop” van stichting boor zijn behandeld.
En alle hierboven genoemd punten zijn nog maar een deel van de redenen om ervoor zorg te dragen dat deze locatie open moet blijven.

Met bezorgde groet,
M. Borges
A. Jagan Borges

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=318