Terug naar Plannen

De Provenier

Stand van zaken december 2016

De bewonersvereniging Provenierswijk (BVP) heeft al op 8 juni 2016 (zie: PW16_0608NBP-bfrBWB) bezwaar gemaakt tegen het kappen van de bomen bij De Provenier en de hoogte van het gebouw. Beide punten zijn opgenomen in de vergunningaanvraag voor de sloop van het gebouw en het nieuwbouwproject De Provenier. De BVP deed met een brief aan de raadscommissie bouwen, wonen en buitenruimte een beroep op het nieuwe bestemmingsplan voor de Provenierswijk. Zoals bekend is, hebben de bewoners constructief geparticipeerd in de totstandkoming van het bestemmingsplan. De raadscommissie heeft hiervoor de BVP gecomplimenteerd. In het bestemmingsplan zijn voorwaarden aangegeven voor de groene tuin met bomen aan het begin van de Versijdenstraat.

De griffier van de raadscommissie heeft meteen op 9 juni 2016 laten weten dat de brief voor een reactie naar burgemeester en wethouders is gezonden. Daarna hoorde de BVP lange tijd niets meer.

De secretaris BVP heeft na verloop van tijd enkele malen gebeld met de commissie. Op 7 november 2016 heeft de griffier van de commissie laten weten dat wethouder Schneider een brief heeft geschreven aan de bewoners van de Provenierswijk. Omdat die brief niet was ontvangen, heeft de griffier deze per mail doorgezonden.

De brief van wethouder Schneider, gedateerd 2 november 2016, is op 9 november 2016 alsnog per post bij het secretariaat BVP binnengekomen. Zie: brief vd gemeente

Het belangrijkste punt in de brief is dat op 19 oktober 2016 de vergunning OMV.16.06.00034 is verleend en de bomen gekapt kunnen worden. Alle informatie heeft de BVP daarom te laat bereikt om nog een voorlopige voorziening aan te vragen. Het enige dat de BVP kan doen is nogmaals bezwaar maken bij burgemeester en wethouders.

 

Antwoord Middin op onderstaande vragen

12-04-2016 antwoordbrief buurtverenigingen Provenier april 2016

Lijst met eerste aandachtspunten voor het begin van het Nieuwbouwproject Provenier

1.Het is belangrijk dat voorafgaande aan de bouwactiviteiten een vooropname wordt gemaakt van de woningen in de omgeving, die risico lopen om beschadigd te worden. Daarvoor wordt meestal een onafhankelijke deskundige in de arm genomen.
Dan moet voor de bewoners ook duidelijk zijn welke schaderegeling er getroffen gaat worden.
De bewoners willen afspreken dat zij op tijd door de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld als er een vergunning wordt aangevraagd.

2.De gemeente Rotterdam heeft het voornemen om begin 2016 de herinrichting van het Proveniersplein en de Stationssingel ter hand te nemen.
De RET stelt eisen aan de calamiteitenroute van het openbaar vervoer. De achterzijde van het Centraal Station is de omleidingsroute bij evenementen, waaronder de Marathon en verschillende festivals.
De gemeente Rotterdam is nu bezig met de vervanging van de riolen in de Hoevebuurt.
Als bij deze projecten het nieuwbouwproject Provenier wordt gevoegd zijn afspraken met de verschillende opdrachtgevers en onderlinge afstemming noodzakelijk.
Voor de Provenierswijk is het belangrijk daarover op tijd te worden geïnformeerd.
Daarnaast is het noodzakelijk voorafgaande aan de bouwactiviteiten afspraken te maken over de route voor het bouwverkeer.
De straten van de wijk zijn smal en de riolen en funderingen kunnen door de zware vrachtauto’s beschadigd worden. Het verkeer trilt ook de muren en plafonds van de woningen kapot. Het verminderen van de snelheid heeft altijd een positief effect.
Gebleken is dat de onderaannemers zich slecht houden aan de afspraken en daarom is het nodig om die in de bestekken op te nemen.
Bij de bouw van het station is met de gemeente Rotterdam afgesproken dat het bouwverkeer moet voldoen aan de eisen die gesteld worden aan verkeer in een milieuzone. Het is van belang dat hierover in dit geval afspraken worden gemaakt.

3. Inrichten van de bouwplaats en de beveiliging daarvan.
Bij grotere bouwwerkzaamheden wordt er een bouwplaats ingericht. Omdat de bouwplaats midden in bewoond gebied ligt, is het nodig dat de beveiliging om allerlei redenen gewaarborgd wordt.
Vooraf moet duidelijk zijn waar het bouwpersoneel de auto’s gaat parkeren.
Gezien de te verwachten bouwactiviteiten in 2016 zal het aantal parkeerplaatsen onder druk komen en de bewoners van de Provenierswijk betalen voor hun parkeerplaats.
Wellicht is parkeren op het Q-park voor het bouwpersoneel een goed alternatief.

4. De bouw werkzaamheden beginnen in 2016 met het slopen van het oude gebouw. Dit is een activiteit, die veel schade kan veroorzaken aan de woningen in de Versijdenstraat en Van Waerschutstraat, maar de trillingen hebben ook gevolgen voor de wat verder liggende woningen.
Welke techniek wordt er bij het slopen gebruikt?

5. Nieuwe fundering Provenier.
In de Provenierswijk wordt niet meer geheid, maar de funderingspalen worden in de grond gedraaid. Er wordt door de bewoners vanuit gegaan dat dit ook bij het project Provenier wordt toegepast.

Verder zijn er nog de volgende vragen.

– Blijft de bestaande fundering gehandhaafd?
– Hoe diep wordt er ontgraven ten behoeve van de sloop en de nieuwbouw?
– Wordt er vergunning aangevraagd voor de bronbemaling en voor welke termijn?
– Hoe wordt er voorkomen dat de houten fundering van de Versijdenstraat en Van Waerschutstraat en de verdere omgeving bij deze bouw droog komen te staan en worden beschadigd?

 

Verslag van de welstandscommissie over Nieuwbouwproject De Provenier 16-12-2015 Download: WM151216

Reactie van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam op de nieuwbouwplannen van het woongebouw de Provenier
Download:  CvWMR

De Nieuwe Provenier

De levenskwaliteit van de huidige bewoners van zorgcentrum De Provenier laat te wensen over. Vandaar dat eigenaar Middin plannen heeft gemaakt voor De Nieuwe Provenier (DNP) en die zijn 8 september gepresenteerd aan direct omwonenden en wijkbewoners.
Dit moet meer levenskwaliteit leveren voor de 75 toekomstige bewoners van DNP. Met de nieuwbouw wordt echter tegelijkertijd de levenskwaliteit van veel omwonenden aangetast. Dat komt doordat het gebouw zo veel mogelijk de rooilijnen en erfgrenzen opzoekt.

Onlangs heeft de de werkgroep Wijkvisie van de bewonersvereniging Provenierswijk een brief geschreven aan de welstandscommissie over de nieuwbouw van de Provenier. In deze brief (zie hieronder) wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de bouwmassa’s, maar ook voor de stedenbouwkundige en architectonische inpassing.
De welstandscommissie heeft het voorlopig ontwerp dat het architectenbureau heeft ingediend behandeld. Zij had haar vragen bij de vormgeving van de plint van het gebouw, met name in de Versijdenstraat, en had opmerkingen over de voorgevel aan de Provenierssingel.
Maar belangrijker: zij gaf aan het advies van de stedenbouwkundige dienst van de gemeente te volgen. Deze heeft aangegeven akkoord te zijn met het dichtbouwen van de ‘groene hoek’ bij de T-kruising Versijdenstraat – Provenierssingel en met het verhogen van het bouwvolume tot 13 meter. Hiermee wordt het bestemmingsplan overschreden. Daarin is aangegeven dat de ‘groene hoek’ open moet blijven en het gebouw niet hoger mag worden dan 12 meter.
De situatie in de van Waerschut- en de Versijdenstraat verslechtert hierdoor aanzienlijk. Deze straten krijgen minder daglicht en meer schaduw. Dat geldt zeker ook voor het binnenterrein van woon- en buurtcentrum De Waerschut (zie foto’s). In dit binnenterrein verschijnt straks een wand met een hoogte van 13 meter! Daarnaast kan tijdens de sloop- en bouwfase al dan niet blijvende schade worden toegebracht aan de omgeving.
Reden genoeg om de gang van zaken rond de nieuwbouw nauwlettend in de gaten te houden en de direct omwonenden op te roepen per direct contact te zoeken met de politici in de gebiedscommissie en aan de Coolsingel om te protesteren tegen de overschrijdingen van het bestemmingsplan.

Werkgroep Wijkvisie Bewonersvereniging Provenierswijk

Download: brf-151106-cie-WM_Provenier-incl-bijlage-1
Brief van de werkgroep Wijkvisie van de bewonersvereniging Provenierswijk

Nieuwbouwplannen

Dinsdag 8 september is er een bijeenkomst geweest waar de nieuwbouwplannen voor de Provenier gepresenteerd werden.
presentatie

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=564