Waterhuishouding

‘Waterhuishouding Provenierswijk’

Op donderdag 17 april 2014 presenteerde Bert de Doelder, geohydroloog bij de gemeente Rotterdam, tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst het rapport ‘Waterhuishouding Provenierswijk – Historie en effectenstudie’.
Zijn presentatie in pdf-bestand hier te downloaden.
pdf Presentatie Provenierswijk 17 april 2014
Het rapport ‘Waterhuishouding Provenierswijk 24-07-2014’ in pdf:
Rapport waterhuishouding


Nieuwe Riolen in de
 Hoevebuurt

In de Hoevebuurt wordt de riolering in alle straten vernieuwd. Iedere bewoner in de buurt weet uit eigen ervaring dat vervanging hard nodig is. Het riolen zijn lek en verzakt. De laatste jaren moesten ze regelmatig worden doorgespoeld om de ergste klachten te bestrijden. Die narigheid zal na de voltooiing van het werk tot het verleden behoren. Het hele project gaat minimaal een jaar in beslag nemen.

Op 5 maart 2015 is er een voorlichtingsavond voor bewoners geweest over de herinrichting van de Hoevebuurt. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst kregen de aanwezigen een toelichting op het programma van werkzaamheden. Vanuit de gemeente is een projectgroep samengesteld, waarvan Ronald Nooteboom de projectleider is. Daarnaast komt er een klankbordgroep van bewoners die de werkzaamheden op de voet gaan volgen. Elke straat zal enkele bewoners in deze groep afvaardigen.

Bekijk hier de presentatie van de gemeente: Groot onderhoud Hoevebuurt

Het werk is opgedeeld in zes fasen en behalve de riolering wordt ook de bestrating van gevel tot gevel aangepakt. Half mei 2015 beginnen de werkzaamheden op het Baljuwplein met de aanleg van een gemaal. Er is namelijk besloten de nieuwe riolering op dezelfde plek, maar dieper te leggen.

Aandachtspunten
Tijdens de bijeenkomst van 5 maart zijn belangrijke aandachtspunten de revue gepasseerd, zoals de kabels in de straten (elektra, internet, telefoon, water, gas), parkeermogelijkheden als de straat open ligt, verlichting, straatmeubilair en fietsrekken. Ook een punt van aandacht zijn de geveltuinen en bakken met bloemen en struiken.

Misschien wel het belangrijkste punt is de aansluiting van de huizen op het nieuwe riool. Als de huisaansluiting moet worden vernieuwd dan zijn de kosten daarvan voor rekening van de huiseigenaar. De hoogte van de kosten is mede afhankelijk van de lengte van de huisaansluiting.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Provenierwijk heeft toegezegd te willen helpen bij een gezamenlijke offerteaanvraag. Dat kan de kosten beperken en is daarmee gunstig voor de bewoners. Er zullen bij verschillende aannemers offertes worden aangevraagd. De aannemer die in opdracht van de gemeente het werk gaat uitvoeren, is een van hun.

Tijdens de bijeenkomst hebben de bewoners ook gesproken over de binnentuinen. Alle wijzigingen in de straat en van het grondwaterpeil kunnen gevolgen hebben voor de binnentuinen, de bomen en de planten. Bij de zorg hiervoor zal de klankbordgroep het initiatief nemen.

werk

Eind mei is de klankbordgroep Onderhoud Hoevebuurt voor het eerst bij elkaar gekomen. In deze groep zitten vertegenwoordigers van de gemeente (stadsbeheer en gebiedsorganisatie) en vertegenwoordigers van bewoners uit de Hoevebuurt. De klankbordgroep behandelt zaken die voor (alle) bewoners gelden en ze komt 2 tot 3 weken voor elke nieuwe fase bij elkaar. De volgende bijeenkomst staat voor 8 juli gepland. Kijk voor meer informatie ook op www.rotterdam.nl/hoevebuurt. Tijdens de bijeenkomst is een reeks vragen behandeld, die vooraf zijn ingediend.
Hoe worden de huisriolen op het hoofdriool aangesloten? Lijnrecht vanuit de voorgevel of indirect naar een verzamelpunt?
De huisriolen worden in principe lijnrecht op het riool aangesloten (wij maken geen gebruik van verzamelputten). Als er een aansluiting niet lijnrecht is geplaatst, zal dat destijds met een reden zijn gebeurd.
Is de genoemde maat van de huisaansluitingen op de tekeningen de boven- of onderkant van de buis van de huisaansluiting?
Het gaat hier om de binnen onderkant van de buis.
Op de tekeningen naast de huisaansluitingen staat BOB (bij de nieuwe en oude diepte van het riool). Wat betekent BOB?
BOB staat voor binnen onderkant van de buis.
Er lijkt in alle straten, op basis van BOB nieuw, een knik in het riool te komen, ongeveer midden in de straat. Het lijkt alsof het riool naar beide kanten toe afwatert. Klopt dit en zo ja, wat is hier de reden van?
Dat klopt. Vanwege de onderbemaling is het aansluiten van het volledige gebied op de Spoorsingel niet meer mogelijk.
Hoe en wanneer kunnen de bewoners weten of hun huisaansluiting goed of niet goed is en hoeveel tijd hebben ze dan om dit te laten herstellen of voorbereiden voor aansluiting op het nieuwe riool?
In dit project verwacht de gemeente dat vrijwel alle aansluitingen moeiteloos kunnen worden gemaakt. De aannemer graaft een sleuf van 1,5 meter en dan kan hij zien hoe de aansluiting is, van welk materiaal die is gemaakt en of er een probleem kan worden verwacht met de huisaansluiting op het riool. Als er door het (oude) materiaal of door andere bijzonderheden problemen met de aansluiting (kunnen) gaan ontstaan, dan krijgen eigenaren meteen een brief van de gemeente in de bus. Vervolgens hebben eigenaren twee weken de tijd om de aansluiting te (laten) maken nog tijdens het werk, door een aannemer van hun keuze. De huiseigenaar is altijd verantwoordelijk voor de kwaliteit omdat de huisaansluiting zijn/haar eigendom is.
Kan de gemeente en/of uitvoerder iets betekenen in de samenwerking en/of gezamenlijk uitbesteden van die werkzaamheden? Zo ja… wat en hoe duur is het?
Zoals op de bewonersavond is gezegd is het verstandig om met meerdere bewoners offertes aan te vragen bij meerder aannemers. Eén aannemer zou ideaal zijn, ook voor de voortgang en de drukte op het werk. De bewoners moeten dit onderling en met elkaar regelen, al of niet met de bewonersvereniging. De gemeente mag (volgens de richtlijnen) hierin geen partij zijn. De richtprijs varieert tussen de 50 – 120 euro/per strekkende meter, afhankelijk van diepteligging en kruisende kabels en leidingen. Dat is tot aan de gevel, niet erdoorheen.
Er zijn eind juni door de Bewonersvereniging aanvragen gedaan voor offertes bij een aantal aannemers, onder wie de aannemer die het werk voor de gemeente uitvoert.
Bewoners hebben een sterke behoefte aan een hoogtemeting aan de voor- en achterkant van de panden. Het nieuwe grondwaterpeil zou moeten worden afgestemd op de huidige situatie van beide situaties.
In verband met de eventuele droogstand van de palen is voor dit peil (-2.40) gekozen. Het peil komt overeen met het huidige singelpeil. In de praktijk zal de ophoging in de straten (trottoirs en rijweg) 10 tot 20 cm zijn om de zettingen van de laatste jaren te compenseren. Het huidige beeld van de straat komt weer terug, de ophoging is gering.
Bij huiseigenaren met een achtertuin leeft de veronderstelling dat er nu, onder het motto ‘voor rekening van de eigenaren’ & ‘die tuinen moeten gewoon worden opgehoogd door de huiseigenaren’ geen rekening wordt gehouden met het niveau van de achtertuinen? Vanuit de klankbordgroep wordt door een bewoner aangegeven dat veel tuinen op het juiste niveau liggen (aansluiting pand). Bewoners geven aan dat huizen gezakt (kunnen) zijn, waardoor hun souterrain dat soms als woonruimte wordt benut, onder het grondwaterpeil komt, als dit 40 cm zou stijgen. Een bewoner zegt dat het nu al af en toe kantje boord is na hevige regenval. Hij verbaast zich erover dat de gemeente nooit de achterzijde heeft gemeten.
De eigenaar van een perceel is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen grondwater onder en -overlast, zoals ook in de eigenarenbrief en op de bewonersavond is gemeld. Dat is wettelijk bepaald. Dat kan door ontwateringsmethoden (bijvoorbeeld het aanleggen van een drain achter of onder het huis) en het dichtmaken van souterrains. Ook hierin is zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken van belang (ophogen, en aanleggen van drainage). Voor dit project zijn om bovengenoemde reden geen metingen verricht aan de achterzijde van de woning. Wel is er in het openbaar gebeid gemeten.
Het grondwateronderzoek van de Provenierswijk waarin onder andere staat dat de stijging van het grondwaterpeil ten gunste is van de houten funderingen van de woningen, is te lezen op de website.
• Er wordt vanuit de gemeente contact opgenomen met een gemeentelijke waterdeskundige.
• De gemeente geeft door wie hun contactpersoon is bij Havensteder, omdat die corporatie hierin ook een rol speelt als eigenaar met bovengenoemde verantwoordelijkheden.
Zijn de bestaande en nieuwe maaiveldhoogtes voor de straten beide op een tekening aan te geven, zodat inzichtelijk wordt waar hoeveel wordt opgehoogd?
Zoals gezegd wordt er maximaal zo’n 20 cm opgehoogd. Dat zal veelal straatinwaarts het geval zijn, vanaf de Spoorsingel die al in het Singelplan-project op hoogte is gebracht.
Het was de laatste infoavond nog niet definitief, maar wordt de rijweg uitgevoerd in baksteen? Dit is ook een belangrijke wens vanuit de wijkvisie van de bewonersvereniging.
Ja, er wordt in de waterpasserende verharding met gebakken straatstenen gewerkt. Om dit financieel mogelijk te maken (het was niet meegenomen in dit project) wordt er in deze straten met drie verschillende gebakken straatstenen gewerkt, bij wijze van proef. Alle soorten voldoen uiteraard een de kwaliteitseisen die de gemeente Rotterdam hanteert. Per straat zal een soort baksteen worden gebruikt. Het verschil zit vooral in de ruimte tussen de stenen. Er kan sprake zijn van wat kleurverschil. Om die reden worden de verschillende stenen per straat gelegd.
Bewoners zouden graag met betrekking tot de boomspiegels, waar mogelijk/gewenst, dat die worden vergroot ten gunste van de bestaande bomen, zoals al eerder aan de zuidzijde van de Klein-Coolstraat is uitgevoerd.
De boomspiegels worden, voor zover mogelijk, normaal aangebracht. Er komt groeiplaatsverbetering en bomen krijgen met de standaarboomspiegel ruimte en lucht. Op de website zal een voorbeeld van de standaardboomspiegel te zien zijn.
Wat is de actuele planning? Ligt die nog op schema?
Er is een vertraging in de werkzaamheden van ongeveer twee weken ten opzicht van de eerder gemelde startdatum op de bewonersavond. Baljuwplein fase 1 start maandag 1 juni en gaat zo’n acht weken in beslag nemen.
Losse spullen, straatmeubilair, hoe gaat dat tijdens het werk?
Die zullen per fase per straatdeel worden opgepakt en opgeschoven en weer teruggezet. Alles wat bewoners al zelf (kunnen) doen is natuurlijk prima.
Kunnen bewoners planten in hun geveltuinen laten staan?
Zoals aangegeven tijdens de bewonersavond is het laten staan van beplanting voor eigen risico. De aannemer moet zijn werk (op tijd) kunnen doen. Graag per straat zoveel mogelijk nu al aangeven of men geveltuintjes terug wil laten komen via het telefoonnummer of het e-mailadres uit de bewonersbrief. Het moet op tijd worden aangegeven zodat het meteen al kan worden meegenomen met het straatwerk. Voor de eerste fase moet dat dus nu al bekend zijn, voor een zo goed mogelijk resultaat.
Voor de geveltuinen in de Harddraverstraat is dit reeds doorgegeven.
Is er nog overleg geweest met Stedin over stroomstoringen?
Ja, het is ingebracht in het zeswekelijks overleg met de nutsbedrijven, Stedin zag op basis daarvan geen aanleiding voor actie in de Hoevebuurt.

Informatie

Projectgroep herinrichting Hoevebuurt
Ronald Nooteboom, projectleider
Ton Politto Merlo, omgevingsmanager
Ronald Maaskant, gebiedsregisseur Noord
Monique van Lunteren, wijkregisseur Noord
Geert Renes, wijkregisseur Provenierswijk

E-mailadres: wijkregienoord@rotterdam.nl
Telefoon: 010 489 8950
Website: www.rotterdam.nl/waterlokethoevebuurt

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=780