Werkgroep Wijkvisie

brf 151028 cie W&M_Provenier (Bezwaar betreffende nieuwbouwplannen de Provenier)

Wijkvisie Provenierswijk

Download:
Toekomstvisie Provenierswijk, opgesteld door bewoners–> Wijkvisie
– Bijlage 1 Waarom een beeldkwaliteitplan voor de Provenierswijk –> Wijkvisie_Bijlage 1
– Bijlage 2 in 2 delen Beeldkwaliteit –> Bijlage2a_Beeldkwaliteit
Bijlage2b_Beeldkwaliteit

De werkgroep Wijkvisie 

De werkgroep Wijkvisie is ontstaan kort na de presentatie door woningcorporatie PWS (nu Havensteder) van de Wijkvisie voor de Provenierswijk. In zo’n wijkvisie beschrijft de woningcorporatie wat zij in de toekomst van plan is met haar woningen in de wijk, en vertelt hoe zij dit ziet in relatie tot de ontwikkeling van de wijk als geheel. Een groep bewoners die actief is in de wijk, was ongerust over onderdelen van de plannen. Ze waren het niet eens met onder andere het slopen van goede huurwoningen voor nieuwe koopwoningen en de keuze om op enkele plekken de bestaande bouwblokstructuur te doorbreken. Ook ontbrak naar hun mening in deze wijkvisie een duidelijke opvatting over de wijk als geheel. Zij zijn bij elkaar gaan zitten om een visie te schrijven waarvan ze denken dat die beter aansluit op de opvattingen die in de Provenierswijk zelf leven over de toekomst.

Met het schrijven van deze eigen visie zijn wij (de werkgroep Wijkvisie) nog druk bezig. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat wij hierin zowel de sociale (positie en mogelijkheden van jongeren en ouderen) als de fysieke (de staat van gebouwen, woningen, straten, pleinen) situatie en de toekomst van de wijk aan de orde willen stellen. Wanneer het schrijfwerk is afgerond, organiseren we een presentatie en zullen we vragen of de wijkbewoners het op hoofdlijnen eens zijn met het opgestelde stuk. Bedoeling is dan de door onze wijkbewoners vastgestelde visie in te zetten bij besprekingen met Havensteder en de gemeente over de toekomst.

Kort na het oprichten van de werkgroep werden we al heel snel aangesproken over praktische problemen die zich in de wijk voordeden. We hebben ons de afgelopen periode, naast het schrijven van een eigen wijkvisie, ook bezig gehouden met vragen rond de twee leegstaande panden aan de Pieter de Raadtstraat die eigendom van Havensteder zijn (welke functie past hier het beste?). Ook de discussies over het ombouwen van de binnentuin in het aangrenzende stadsblok tot gezamenlijk groengebied (de Tussentuin) is aan de orde gekomen. Hier speelden vragen rond de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie voor het project, en de wijze waarop de bewoners bij het project betrokken zijn. Ook zijn we intensief in gesprek geweest met initiatiefnemers van een bouwplan op de plek van de ‘bomkrater’ in  de Proveniersstraat. Het is jammer dat dit project uiteindelijk niet van de grond is gekomen. Meer recent spelen vragen rond de toekomst van verzorgingshuis ‘de Provenier’. We houden de ontwikkelingen in de gaten!

De kracht van de Provenierswijk

In 2009 presenteerde Woningbouwvereniging Patrimonium (sinds 2011 Havensteder) een visie, op de Provenierswijk voor de komende tien jaar. Verschillende actieve bewonersgroepen hebben, vanuit verschillende invalshoeken, gereageerd op deze ‘Wijkvisie Provenierswijk PWS Rotterdam 2009-2018’ en aan PWS hun kijk op de toekomst van onze wijk kenbaar gemaakt.

Door een aantal bewoners werd in die tijd ook geconstateerd dat vanuit ‘de wijk’ vaak ad hoc en reactief wordt gereageerd op ontwikkelingen die zich aandienen, zoals de toekomst van Zorgcentrum De Provenier, het ‘gat’ in de Proveniersstraat en niet te vergeten de ontwikkelingen rondom Centraal Station. De werkgroep Wijkvisie, onderdeel van de Bewonersvereniging en bestaande uit acht bewoners, is toen opgericht met als belangrijk doel een globale visie te ontwikkelen op de toekomst van de Provenierswijk. De werkgroep is breed samengesteld: naast (onmisbare) ervaringsdeskundigen zijn er leden die werkzaam zijn in de architectuur, stedenbouw en sociale wetenschappen.

Toekomstvisie

Deze globale visie (in concept) op de toekomst van de wijk heeft de werkgroep Wijkvisie inmiddels opgesteld en is vooral bedoeld als kader om nieuwe ontwikkelingen op zowel fysiek- als sociaal-cultureel gebied te toetsen. In de wijkvisie ‘De kracht van de Provenierswijk’ wordt in het kort een aantal typerende kenmerken van de Provenierswijk beschreven, zowel ruimtelijk fysiek als sociaal, maar ook als onderdeel van het stedelijk netwerk.

In het hoofdstuk Toekomstvisie worden eerst uitgangspunten beschreven, waaraan vervolgens adviezen en maatregelen worden gekoppeld. Dat gebeurt apart voor de ruimtelijke kenmerken en voor de sociale situatie van de Provenierswijk. De basisuitgangspunten zijn daarbij:
• behoud en zo mogelijk versterking van bestaande hoogwaardige (o.m. 19e eeuwse) bouwkundige en omgevingskwaliteiten;
• respecteren van huidige bewoners/gebruikers en behoud en versterking van bestaande sociale netwerken.

De voorgestelde maatregelen zijn zo concreet mogelijk geformuleerd.

Op stedenbouwkundig gebied en in het kader van beheerbaarheid wordt onder andere gepleit voor behoud van de voor de wijk zo kenmerkende blokarchitectuur, dat wil zeggen gesloten bouwblokken met (privé)tuinen op een binnengebied. Ingezet wordt op het handhaven van stedelijke woningtypen en het handhaven en herstel van de huidige straatprofielen.

Wat de beeldkwaliteit betreft worden maatregelen genoemd die de aantrekkelijkheid van de wijk moeten vergroten en gericht zijn op het behoud en de versterking van het 19e  eeuwse karakter. Concreet wordt gedacht aan vervanging van de ‘armoedige architectuur’, aan reparaties van die locaties die geschonden zijn door stadsvernieuwingsoperaties en aan vergroening van vooral de straten in de Jacob Loisbuurt. Verbindingen van die buurt met de singels kunnen daaraan een bijdrage leveren.

Vervolgens wordt kort ingezoomd op een aantal milieutechnische aandachtspunten en mogelijke maatregelen ter verbetering.

Jacob Loisbuurt

Bij het onderdeel Sociaal is vooral ingezoomd op de Jacob Loisbuurt die volgens de werkgroep Wijkvisie specifiek beleid vereist als het gaat om woningdifferentiatie, woningtoewijzing en beheer. Als maatregelen wordt onder andere gedacht aan splitsen van grote woningen, mengen van huur en koop, maatregelen ter voorkoming van overbewoning en selectief verhuren van begane grond woningen.

Meer openbare ruimte, meer (ver)groen(en), kinderspeelplekken beter afstemmen  op aantallen, leeftijd en gender en veilige en aantrekkelijk routes, zouden de leefbaarheid voor alle bewoners van de stenige Jacob Loisbuurt verbeteren. Zeker voor kinderen en ouderen is dat van extra groot belang.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de woon- en servicekwaliteit in de Provenierswijk voor oudere bewoners en voor bewoners met een beperking. Concrete maatregelen zijn erop gericht om meer (begane grond)woningen levensloopbestendig te maken en bij woningtoewijzing rekening te houden met mantelzorgers. Voor zowel mensen met een lichte zorgvraag als mantelzorgers moet een goed en toegankelijk service-, zorg- en steunpunt worden gerealiseerd.

Tot slot : Deze gecomprimeerde wijkvisie is verbindend, op zo’n manier dat de waardevolle kenmerken van de architectuur en stedenbouw van de wijk en haar huidige bewoners in al hun verscheidenheid worden gerespecteerd en versterkt. Zo wordt de Provenierswijk -nog meer- herkenbaar: groen, levendig en met een unieke interne variatie, zowel qua architectuur als qua mensen.

Werkgroep Wijkvisie, april 2014

Download hier Het complete rapport:

2014-04-11-DeKrachtVanDeProvenierswijk_WijkvisieDoorBewoners_Concept
2014-01-11-De Kracht van de Provenierswijk_Wijkvisie_Bijlage 1_ Waarom een beeldkwaliteitplan voor de Provenierswijk
2014-04-11-De Kracht van de Provenierswijk_Wijkvisie_ bijlage 2_Beeldkwaliteit

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?page_id=92