Category: Nieuws uit de wijk

Toekomstvisie op de Provenierswijk

Donderdag 24 april is er een bijeenkomst waar wijkbewoners kunnen meepraten over en hun visie geven op de toekomst van de Provenierswijk. Zij kunnen vragen stellen over, aanpassingen en wijzigingen voorstellen of commentaar leveren op het conceptrapport ‘De kracht van de Prvenierswijk’, opgesteld door de werkgroep Wijkvisie. De bijeenkomst wordt gehouden in De Waerschut, Van Waerschutstraat 11 en begint om 20.00 uur. Het conceptrapport (in pdf-bestand) is op deze site te vinden onder Bewonersvereniging, Werkgroep Wijkvisie.

Toekomstvisie

De kracht van de Provenierswijk

In 2009 presenteerde Woningbouwvereniging Patrimonium (sinds 2011 Havensteder) een visie, op de Provenierswijk voor de komende tien jaar. Verschillende actieve bewonersgroepen hebben, vanuit verschillende invalshoeken, gereageerd op deze ‘Wijkvisie Provenierswijk PWS Rotterdam 2009-2018’ en aan PWS hun kijk op de toekomst van onze wijk kenbaar gemaakt.

Door een aantal bewoners werd in die tijd ook geconstateerd dat vanuit ‘de wijk’ vaak ad hoc en reactief wordt gereageerd op ontwikkelingen die zich aandienen, zoals de toekomst van Zorgcentrum De Provenier, het ‘gat’ in de Proveniersstraat en niet te vergeten de ontwikkelingen rondom Centraal Station. De werkgroep Wijkvisie, onderdeel van de Bewonersvereniging en bestaande uit acht bewoners, is toen opgericht met als belangrijk doel een globale visie te ontwikkelen op de toekomst van de Provenierswijk. De werkgroep is breed samengesteld: naast (onmisbare) ervaringsdeskundigen zijn er leden die werkzaam zijn in de architectuur, stedenbouw en sociale wetenschappen.

Toekomstvisie

Deze globale visie (in concept) op de toekomst van de wijk heeft de werkgroep Wijkvisie inmiddels opgesteld en is vooral bedoeld als kader om nieuwe ontwikkelingen op zowel fysiek- als sociaal-cultureel gebied te toetsen. In de wijkvisie ‘De kracht van de Provenierswijk’ wordt in het kort een aantal typerende kenmerken van de Provenierswijk beschreven, zowel ruimtelijk fysiek als sociaal, maar ook als onderdeel van het stedelijk netwerk.

In het hoofdstuk Toekomstvisie worden eerst uitgangspunten beschreven, waaraan vervolgens adviezen en maatregelen worden gekoppeld. Dat gebeurt apart voor de ruimtelijke kenmerken en voor de sociale situatie van de Provenierswijk. De basisuitgangspunten zijn daarbij:

• behoud en zo mogelijk versterking van bestaande hoogwaardige (o.m. 19e eeuwse) bouwkundige en omgevingskwaliteiten;

• respecteren van huidige bewoners/gebruikers en behoud en versterking van bestaande sociale netwerken.

De voorgestelde maatregelen zijn zo concreet mogelijk geformuleerd.

Op stedenbouwkundig gebied en in het kader van beheerbaarheid wordt onder andere gepleit voor behoud van de voor de wijk zo kenmerkende blokarchitectuur, dat wil zeggen gesloten bouwblokken met (privé)tuinen op een binnengebied. Ingezet wordt op het handhaven van stedelijke woningtypen en het handhaven en herstel van de huidige straatprofielen.

Wat de beeldkwaliteit betreft worden maatregelen genoemd die de aantrekkelijkheid van de wijk moeten vergroten en gericht zijn op het behoud en de versterking van het 19e  eeuwse karakter. Concreet wordt gedacht aan vervanging van de ‘armoedige architectuur’, aan reparaties van die locaties die geschonden zijn door stadsvernieuwingsoperaties en aan vergroening van vooral de straten in de Jacob Loisbuurt. Verbindingen van die buurt met de singels kunnen daaraan een bijdrage leveren.

Vervolgens wordt kort ingezoomd op een aantal milieutechnische aandachtspunten en mogelijke maatregelen ter verbetering.

Jacob Loisbuurt

Bij het onderdeel Sociaal is vooral ingezoomd op de Jacob Loisbuurt die volgens de werkgroep Wijkvisie specifiek beleid vereist als het gaat om woningdifferentiatie, woningtoewijzing en beheer. Als maatregelen wordt onder andere gedacht aan splitsen van grote woningen, mengen van huur en koop, maatregelen ter voorkoming van overbewoning en selectief verhuren van begane grond woningen.

Meer openbare ruimte, meer (ver)groen(en), kinderspeelplekken beter afstemmen  op aantallen, leeftijd en gender en veilige en aantrekkelijk routes, zouden de leefbaarheid voor alle bewoners van de stenige Jacob Loisbuurt verbeteren. Zeker voor kinderen en ouderen is dat van extra groot belang.

Een ander belangrijk aandachtspunt is de woon- en servicekwaliteit in de Provenierswijk voor oudere bewoners en voor bewoners met een beperking. Concrete maatregelen zijn erop gericht om meer (begane grond)woningen levensloopbestendig te maken en bij woningtoewijzing rekening te houden met mantelzorgers. Voor zowel mensen met een lichte zorgvraag als mantelzorgers moet een goed en toegankelijk service-, zorg- en steunpunt worden gerealiseerd.

Tot slot: Deze gecomprimeerde wijkvisie is verbindend, op zo’n manier dat de waardevolle kenmerken van de architectuur en stedenbouw van de wijk en haar huidige bewoners in al hun verscheidenheid worden gerespecteerd en versterkt. Zo wordt de Provenierswijk -nog meer- herkenbaar: groen, levendig en met een unieke interne variatie, zowel qua architectuur als qua mensen.

Werkgroep Wijkvisie, april 2014

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=233

Politiek Café in het Grafisch Lyceum

Speedaten met bewoners na de verkiezingen

nieuws-Politiek_Cafe_08

Het Politiek Café van twee weken geleden, georganiseerd door bewonersorganisaties in Noord, stond in het teken van de nieuwe gebiedscommissies. Voorafgaand aan het debat gaf de publieksvoorlichtster van de gemeente een korte inleiding. Hierin probeerde ze meer duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe procedures. Helaas lukte dat niet helemaal.

Wat wel duidelijk is geworden, is dat de volgende zaken tot het takenpakket van de gebiedscommissie gaan behoren:
– advies uitbrengen aan gemeenteraad;
– gebiedsplan maken dat gemeenteraad en B&W moeten goedkeuren;
– gevraagd en ongevraagde adviezen geven.
De gemeenteraad kan een advies van de gebiedscommissie niet negeren. Wel kan ze een advies naast zich neerleggen, maar moet duidelijk motiveren waarom ze dat doet.

Beleidsplan

Van de gebiedscommissie wordt verwacht dat ze het komend half jaar een gebiedsplan gaat ontwikkelen in samenspraak met bewoners. In de zaal werd gesuggereerd dat de ambtenaren daar zelf al heel druk mee bezig zouden zijn. Hierop reageerde een bewoonster dat de gebeidcommissie die versie direct weg moest gooien. ‘Maak je eigen beleidsplan’, was het advies.
Er werden vragen gesteld over de volkstuinen aan de Gordelweg. De volkstuinen worden bedreigt in hun voortbestaan als ze aan de geldende normen in het volkstuinbestaan moeten gaan voldoen. Wellicht kan de gebiedscommissie in een advies aan de raad een andere oplossing aandragen.
Zo ook over de problematiek rond de Hofbogen. Beslissingen blijven uit, voorstellen blijven veel te lang hangen en er wordt gekissebist over wie waarvoor verantwoordelijk is en die de verantwoordelijkheid moet nemen. Hopelijk kan een advies van de gebiedscommissie voor een doorbraak zorgen.
Naast advisering gaat de gebiedscommissie meebeslissen over hoe de 500.000 euro, die is uitgetrokken voor eenmalige bewonersinitiatieven, gaat worden verdeeld over de verschillende wijken in Noord. De vraag is natuurlijk hoe dat gaat gebeuren. De aanvragen boven de 10.000 euro gaan via de gebiedscommissie en onder de 10.000 euro via Opzoomeren.

Speeddaten

Ook deze avond heeft niet alle onduidelijkheden kunnen wegnemen. De uitdaging voor de gebiedscommissie is de contacten met de bewoners aan te halen en te verstevigen. Het voorstel van een bewoner om na de verkiezingen een soort speeddatemarkt te organiseren waarbij bewoners, organisaties, ondernemers uit de wijk met de leden van de gebiedscommissies kennis zouden kunnen maken, werd enthousiast ontvangen.
19 maart zijn de verkiezingen voor gemeenteraad en gebiedscommissie en op 3 april heeft de installatie plaats van de gebiedscommissieleden. Daarna kunnen ze aan de slag en proberen tot unanieme beslissingen te komen. Het zal een hele klus worden.

Tekst: Aren Barnat
Foto’s: Johannes Odé

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=153

Kunstwerken in en aan de Spoorsingel

4.singel_kunst

Op 6 december 2014 werd het bronzen beeld ‘De jongemens op het eiland’ van kunstenaar Henk Visch officeel opgeleverd. Het is het laatste van drie kunstwerken die als onderdeel van het Singelplan in en aan de Spoor- en Provenierssingel zijn geplaatst. Tijdens de bijeenkomst op de Spoorsingel werd tevens het zitelement ‘Kryptonian ice lake’ van ontwerper Guido Marsille en beeldend kunstenaar Onno Poiesz geïntrodceerd. In 2011 verscheen als eerste kunstwerk ‘In de verte een zwaan’ van Klaas Gubbels in de Provenierssingel. Henk Visch presenteerde zijn werk in competitieverband aan bewoners van de Provenierswijk. Hij overtuigde hen met zijn oevre, zijn inlevingsvermogen en zijn humor. Het resultaat is de roerloze, maar toch uitbundige figuur die wijdbeens met gespreide armen verankerd staat op een eilandje in de Spoorsingel. ‘Het is het beeld van de onbegrensde dynamiek van de jonge mens die zich bevindt te midden van een georganiseerde, stedelijke omgeving’, stelt Visch.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://provenierswijk.nl/wordpress/?p=23